Тезисті өткізу туралы ұсыныс

Қатысушыларға қойылатын талаптар:

Конгресске қатысу үшін сайт https://ischs.kaznmu.kz/en/ тіркелуі қажет.

Тіркелу барысында қандай түрде қатысатыныңызды көрсетуіңіз керек: ауызша баяндамамен, постерлік баяндамамен немесе баяндамасыз тыңдаушы  ретінде.

Тезистер MicrosoftWord файлында электрондық почта [email protected], [email protected]. арқылы жіберілуі керек. Факс  немесе почта арқылы жіберілген тезистер қабылданбайды.

Барлық қабылданған авторлардың тезистері  ауызша баяндама жасамаса да Конгресс материалдарында электрондық форматта және   ҚазҰМУ сайтында жарияланады. Тезистер  ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде қабылданады. Тезис 400 сөзден көп болмауы керек. Конгресске   студенттердің  жақсы деген ауызша жəне постерлік баяндамалары  бойынша  қатаң іріктеуден өткен жұмыстар шақырылады.  Баяндамаларды  презентация  түрінде ағылшын, орысша немесе қазақ тілінде  жасауға болады. Барлық жұмыстар мен баяндамаларды саралау жəне  жүлделік орындар беруді əділқазылар алқасы бағалап шешеді.

Тезистерді қабылдау мерзімі: 2018 жыл, 10 – наурызға дейін.

Результаты отбора до 15 марта 2018 года

Іріктеу нәтижелері 2018 жыл, 15 – наурызға дейін

Қолданылатын шрифтер- Times New Roman 12, интервал арасы 1 жəне 20мм өлшемдері сақталуы тиіс. Сөздерді қысқартуға болмайды, əріптер баспа түрінде жазылады. Авторлардың толық аты-жөнімен тұрғылықты жері/жұмыс істейтін орнымен мекеме аты, оқитын орны  нақты көрсетілуі керек, сонымен қатар, жазбаның қатесі мен нақтылығы үшін авторлар жауапты болады. Осы талаптарға сай емес жұмыстардың мазмұны қарастырылмайды. Мәтіндер мынадай маңызды пункттардан тұрады:

Кіріспе (өзектілігі), Мақсаты; Əдіс-тəсілдері; Нəтижесі; Талдануы; Қорытындысы (тұжырым).

Соңында тезистің қай секцияға кіретіні көрсетіліп жазылуы керек.

 • биомедицина
 • биотехнология
 • биофизика
 • биоинженерия
 • биоинформатика
 • молекулалықбиология
 • жасушалықбиология
 • медициналықгенетика
 • популяциялықгенетика
 • дамугенетикасы
 • биомаркерлер/ диагностика
 • молекулалық-генетикалық әдістер
 • жеке даралықмедицина
 • фармакогеномика
 • эпигеномика
 • гендіктерапия
 • наномедицина

Үлгі

Секция: Популяциялық генетика

ФЕНИЛТИОКАРБАМИДТІҢ   ДӘМІНЕ   СЕЗІМТАЛДЫҒЫНЫҢ

ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Касымов А.К. 2 курс, факультет «Жалпы медицина»

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі – б.ғ.д., профессор Абдулжанова К.Е.

ҚазҰМУ, молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасы

Өзектілігі.  Әдебиетердегі мәліметтерден белгілі, фенилтиокарбамидтің дәміне сезімталдығының …………………………………………………………………………….

Зерттеу мақсаты: Анықтамасы .………………………………………………………………..

Зерттеу материалдары мен әдістері: ФТК сезімталдықтың  шегі келесі әдістермен анықталды  …………………………………………………………………………

Нәтижелері және талқылануы: Әдебиеттердегі мәліметтерден белгілі ………………………………………………………………………………………………………………

Қорытынды: Популяцияда ………… ……………………………………………

Әдебиеттер:

1.Маленеченко, А. Ф. Чувствительность к фенилтиокарбамиду при тиреоидной патологии // Вести Национальной академии наук Белоруссии, 2017, №: 1, С. 8 – 12.